Zásady ochrany osobných údajov


SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV A PREVÁDZKOVATEĽ INTERNETOVÉHO OBCHODU

Spoločnosť Versium, s.r.o. ako správca osobných údajov a prevádzkovateľ e-shopu (ďalej Versium, my alebo spoločnosť) môže spravovať, spracovávať a archivovať  Vaše osobné údaje na účely uvedené v tomto dokumente a v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami (zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, nariadenie EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov).

CHARAKTER OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje (také, podľa ktorých je možná identifikácia fyzickej osoby) môžu zahŕňať meno, kontaktnú alebo dodaciu adresu, rok narodenia, telefonický alebo e-mailový kontakt, osobné preferencie a v niektorých prípadoch aj informácie o Vašom zdravotnom stave. Tiež môžeme v prípade nákupov produktov uchovávať finančné údaje, ako informácie o bankovom účte, platobných kartách a uskutočnených transakciach, v prípade fyzických osôb podnikateľov aj IČO/DIČ a IČ DPH.

Vynakladáme maximálne úsilie, aby sme Vašim údajom zaistili najvyššiu ochranu pred zneužitím, stratou, zmenou alebo zverejnením a neposkytujeme ich žiadnym tretím stranám bez Vášho súhlasu s výnimkou prípadov, keď je toto nutné pre splnenie služby, ktorú ste si od nás vyžiadali alebo pre splnenie zákonnej povinnosti.

DÔVODY A SPÔSOBY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje môžeme zbierať, spracovávať a uchovávať z rôznych dôvodov a rôznymi spôsobmi, napríklad:

 • V prípade objednávky produktov  (spracovanie objednávky, vystavenie daňového dokladu a vedenie reklamácií v internetovom obchode shop.versium.sk) , žiadosti o zaslanie materiálov alebo inej informácie budeme v zmysle Článku 6 ods.1 písm. b, Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 spracúvať osobné údaje kupujúceho alebo žiadateľa bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zo zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci alebo žiadateľ ako jedna zo zmluvných strán.
 • Pokiaľ je to v súlade s našimi oprávnenými záujmami
 • V prípade poskytovaní marketingových informácii (telefonicky, písomne alebo e-mailom) alebo zisťovaní Vašich preferencií, názorov a podnetov tak robíme s cieľom zlepšenia našich služieb a to na základe Vášho výslovného súhlasu.

ZDIEĽANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

V niektorých prípadoch (napríklad pri spracovaní objednávky produktov) Vaše osobné údaje poskytujeme tretím stranám – sprostredkovateľom, ako je prepravná alebo účtovná spoločnosť. V takých prípadoch budú aj tieto strany viazané povinnosťou rovnakej úrovne ochrany Vašich údajov a nesmú ich využiť pre iné účely. Tiež môžeme zdielať Vaše údaje s daňovými a inými orgánmi tak, ako nám ukladá splnenie zákonných požadaviek. Prepravcovia: ReMax Courier Service, spol. s r.o., Letisko M.R. Štefánika, 823 12 Bratislava (www.remax.sk), Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 (www.posta.sk).

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu, ktorá je nevyhnutná na účely ich spracovania vrátane právnych a účtovných požadaviek alebo po dobu trvania Vášho súhlasu. V prípade anonymizácie údajov (nie je tak možné fyzickú osobu identifikovať) pre štatistické účely môžeme takéto údaje uchovávať bez obmedzenia.

POUŽÍVANIE WEBOVEJ STRÁNKY A COOKIES

Naša webová stránka môže obsahovať odkazy na stránky iných prevádzkovateľov alebo na iné aplikácie. Nad týmito stránkami a aplikáciami nemáme kontrolu a nie sme zodpovední za ich systémy ochrany osobných údajov. Naša stránka uchováva údaje o prístupe (napr. IP adresa, dátum a čas prístupu atď.). Údaje používame iba na vyhodnocovanie návštevnosti stránky a súvisiace zlepšovanie štruktúry informácií, ktoré na stránke poskytujeme.

Webová stránka vrátane e-shopu používa „cookies“. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú pri návšteve webových stránok uložené vo Vašom počítači, smartphone alebo inom prístroji umožňujúcom prístup na internet. Cookies sú veľmi užitočné, lebo umožňujú, aby Vás web identifikoval Vašu návštevu na určitej stránke a poskytol Vám následne doplnkové služby: vyšší užívateľský komfort pri prehliadaní stránok, zabezpečenie Vášho pripojenia alebo úpravu obsahu stránky podľa oblastí Vášho záujmu.

Informácie, ktoré cookies po časovo obmedzenú dobu platnosti uchovávajú sa týkajú predovšetkým navštevovaných stránok, reklám, na ktoré ste klikli, typu používaného prehliadača a informácií, ktoré ste na webe vyplnili, a to preto, aby ste ich nemuseli pri ďalšej návšteve znovu zadávať. Tieto informácie sú v niektorých prípadoch viazané na Vašu IP adresu.

V prípade, že sa rozhodnete súbory cookies zablokovať, budete musieť všetky informácie na internetových stránkach vkladať pri každej návšteve opakovane (napríklad údaje v kontaktnom formulári), súbory cookies nám pomáhajú vytvoriť príjemné užívateľské prostredie a personalizovať reklamné oznámenie. V prípade, že dôjde k zablokovaniu všetkých cookies, nebudete mať možnosť sa z bezpečnostných dôvodov do svojho klientskeho účtu prihlásiť.

Väčšina prehliadačov má automatické ukladanie cookies povolené, v prípade, že sa rozhodnete ukladanie súborov cookies zablokovať, postupujte podľa pokynov Vami používaného prehliadača.

VAŠE PRÁVA

Ako dotknutá osoba máte v súvislosti s platným zákonom na ochranu osobných údajov tieto práva:

 • požadovať prístup k Vašim osobným údajom a získať tak prehľad, ktoré údaje o Vás uchovávame a ako s nimi zaobchádzame
 • požadovať opravu osobných údajov v prípade, že sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne
 • požadovať ich obmedzenie, napríklad ak požadujete ukončenie spracovania, ale nie výmaz
 • požadovať výmaz osobných údajov, ak nie je relevantný dôvod ich ďalšieho spracovania
 • vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ak je spracovanie založené na podpore oprávnených záujmov
 • právo na ich prenosnosť (k vami zvolenej tretej strane)
 • právo na zrušenie súhlasu so spracovaním osobných údajov

UPOZORNENIA

 • S cieľom dodržať maximálnu úroveň ochrany Vašich údajov môžeme pri uplatňovaní Vašich práv požadovať informácie pre potvrdenie Vašej identity.
 • Žiadosti o uplatnenie Vašich vyššie uvedených práv sú bezplatné.
 • Na vaše oprávnené žiadosti sa budeme snažiť odpovedať v lehote 30 dní. V prípade, že bude spracovanie odpovede trvať dlhšie, budeme Vás informovať o postupe spracovania.
 • V prípade žiadosti o výmaz sa môže stať, že nebudeme môcť niektorej žiadosti vyhovieť, pokiaľ sme povinní tieto údaje uchovávať z dôvodu splnenia zákonnej povinnosti. 
 • Žiadosť o prenos údajov tretiej strane sa vzťahuje iba na údaje, ku ktorým ste udelili súhlas, alebo ktoré sme použili na účely plnenie zmluvy s Vami.
 • Zrušenie súhlasu so spracovaním nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred dátumom zrušenia.
 • Máte tiež právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 vyššie uvedeného zákona dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Ak máte akékoľvek otázky k vyššie uvedenej problematike, prosím kontaktujte nás písomne na adresu spoločnosti, e-mailom alebo telefonicky.
Versium, s.r.o., Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, info@versium.sk, 0908 777 002

Ďakujeme za Vašu dôveru.